Humanitární činnost OSN

OSN svými humanitárními snahami pomáhá tam, kde je to třeba. Ať už zařídí zásilku léků, vody, jídla či oblečení, obstará vzdělání dětem v postižených oblastech nebo jedná s politiky a jinými vysoce postavenými lidmi například o finanční pomoci do krizových oblastí. Je správné, že se lidé spojí v jednu velkou organizaci, aby podporovali mír, vzájemnou nápomoc a snášenlivost.

 

• Obecné informace o OSN
 

Čím se OSN zabývá, kde pomáhá
• Úřad pro drogy a kriminalitu-UNODC
• Program OSN pro ochranu životního prostředí–UNEP
• Rozvojový fond OSN pro ženy-UNIFEM

• Dětský fond OSN–UNICEF

• Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva–OHCHR
 

Koordinace humanitární pomoci
• Súdán-Dárfúr
• Kosovo

• Ostatní

 

Ostatní

• Obrázky

• Literatura

• Test

 

 

Obecné informace o OSN

 Název této organizace navrhl americký prezident Franklin D. Roosevelt a poprvé byl použit v Dekleraci Spojených národů 1. ledna 1942 za Druhé světové války. 26 zemí, které v této organizaci tehdy byly se zavázaly společně bojovat proti mocnostem OSY. V roce 1899 se konala v Haagu první mezinárodní mírová konference, která měla vypracovat nástroje pro mírové řešení krizí, k prevenci proti válkám a k určení pravidel boje. Konference schválila Úmluvu o mírovém řešení mezinárodních konfliktů a ustavila stálý arbitrážní soud. Ten začal ve své činnosti roku 1902.

Předchůdkyní OSN byla tzv. Společnost národů, která byla roku 1919 ustavena v rámci Versailleské smlouvy ,,na podporu mezinárodní spolupráce a dosažení míru a bezpečnosti“. V rámci této smlouvy vznikla i Mezinárodní organizace práce, jako přidružená organizace Společnosti národů. Poté, co se jí nepodařilo zabránit Druhé světové válce, byla tato organizace zrušena. Roku 1945 v San Francisku byla založena Charta OSN zástupci 50i zemí na Konferenci Spojených národů. Chartu podepsalo 26. června 1945 padesát zemí. Mezi jednu z 51 zakládajících zemí se považuje i Polsko, přestože nebylo na konferenci zastoupeno a podpis připojilo až později.
Podle Charty OSN jsou oficiálními jazyky Organizace spojených národů angličtina, čínština, francouzština, ruština a španělština. Jako oficiální jazyk Valného shromáždění, Rady bezpečnosti a Ekonomické a sociální rady byla později doplněna arabština.
Rozpočet OS

Oficiálně vzniklo OSN 24. října 1945. V tento den se tedy i slaví každoročně Den Spojených národů.
 

Čím se OSN zabývá, kde pomáhá

 

Úřad pro drogy a kriminalitu-UNOCD

Byl založen roku 1997 s cílem posílit úlohu OSN v oblasti drog. Dříve to byl úřad pro kontrolu drog a prevenci zločinnosti. Tato organizace poskytuje členským zemím technická poradenství, statistiky, údaje o trendech a pomáhá navrhovat legislativu a školit justiční pracovníky. Dále také informují světovou veřejnost o problematice, nebezpečnosti zneužívání drog a o související kriminalitě. Tento úřad má přibližně 500 zaměstnanců a síť 22 místních pracovišť a dále ještě styčné kanceláře v New Yorku a v Bruselu.

 

Program OSN pro ochranu životního prostředí-UNEP

Vznikl roku 1972 a má podporovat partnerskou spolupráci v otázkách životního prostředí a hledání způsobů, jak mohou státy zvyšovat úroveň životního prostředí v jejich státu bez ohrožení budoucích generací. Řídící výbor tvoří 58 států a UNEP má 605 zaměstnanců.

 

Rozvojový fond OSN pro ženy-UNIFEM

Tento fond má za úkol upevnit postavení žen a zajistit mezi pohlavími rovnost. Byl založen roku 1976 a usiluje se o zlepšení politického, ekonomického i společenského postavení žen. Také pracovníci této organizace chtějí zavedení nových zákonů zohledňující problematiku rovnosti pohlaví. Rozpočet této organizace na rok je asi 35 milionů amerických dolarů.

 

Dětský fond OSN-UNICEF

Vznikl roku 1946 a jeho práce se řídí Úmluvou o právech dítěte. Ta je celosvětově nejrespektovanější normou o lidských právech vůbec. Činnost UNICEF je založena na názoru, že ochrana a péče o dítě je základním kamenem pokroku lidstva. Usiluje o očkování dětí proti běžným nemocem a aby se jim a jejich matkám dostalo výživy, kterou potřebují. Brání šíření AIDS mladými lidmi a nakaženým dětem a jejich rodinám poskytují pomoc. Dále také mezi jejich hlavní zájmy patří poskytování dívkám vzdělání a pomáhají při mimořádných událostech a tam, kde jsou děti vystaveny násilí, vykořisťování či zneužívání.

V roce 1965 získala tato organizace Nobelovu cenu míru. Každoročně publikuje Zprávu o situaci dětí ve světě.
 

Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva – OHCHR

V roce 1993 ustavilo Valné shromáždění funkci vysokého komisaře, který má hlavní odpovědnost za činnost Spojených národů v oblasti lidských práv. Odpovídá za podporu a obranu všech občanských, kulturních, hospodářských, politických a sociálních práv a svobod. OHCHR má zhruba 500 zaměstnanců a je rozdělen do pěti částí.

 

OSN pomáhá i v dalších oblastech, než které jsou zmíněny výše.

 

Koordinace humanitární pomoci

V uplynulých deseti letech vzrostl počet občanských válek. Díky nim dochází k humanitárním krizím, zemřelo mnoho lidí, dochází k masovému vysídlování a rozdělování společností.
 

Súdán-Dárfúr

Jedna z oblastí, které se nejvíce tento úřad věnuje v poslední době, je například Súdán.. Tato organizace se potýká s obrovskými překážkami a nebezpečnou situací, jelikož se snaží pomoci stovkám tisícům lidí, jež zasáhl konflikt v Dárfúru. Utečenci a lidé vyhnaní z domovů uprchli před boji, které vypukly na západě Súdánu na začátku roku 2003. Na konci roku 2004 odešlo do sousedního Čadu okolo dvou set tisíc súdánců. Podle odhadů bylo vyhnáno z domovů takto okolo 1,6 milionů osob – vojáci obyvatelstvo vraždí, znásilňují a vyhánějí. Tam, kam v Čadu běženci utečou je ale veliký nedostatek přírodních zdrojů a to hlavně vody. Jejich příbytky jsou provizorní, často jen pár metrů od hranic a je veliké nebezpečí útoku ze stran milic a dále také toho, že díky izolaci za období dešťů se nebude k utečencům moct dostat humanitární pomoc.

Organizace UNHCR zahájila už počátkem roku 2004 velkou logistickou akci, ve které se snaží přemístit všechny běžence do určených táborů, ležících v bezpečné vzdálenosti od hranic. UNHCR a jeho partneři z ničeho vybudovali pro nejvíce postižené oblasti vesničky pro tisíce lidí, obsahující příbytky pro rodiny, latríny, kliniky, školy, studny a další infrastrukturu. Humanitární pomoci jako například stany, přikrývky, igelitové plachty, mýdlo a další potřeby sem byly přepraveny letecky. Nadále se hledají vhodné oblasti, kde by bylo tyto tábory možno vytvořit. Jedním z největších problémů pro zařizování táborů je veliký nedostatek vody, v poslední době jsou období dešťů poměrně nevýrazná, takže se studny a zdroje vody nestačily doplnit. Týmy UNHCR i přes značné nebezpečí i nadále mobilně sledují situaci postižených obyvatel ve válkou zmítaném Dárfúru, kteří se uchýlili jen o kus dál, například na západ. Tyto skupiny lidí prohlašují ale, že když se jim nedostane humanitární pomoci tam, do Čadu se též přemístí. Týmy UNHCR také monitorují pohyby lidí, a to jak nových vln potencionálních uprchlíků směřujících k hranicím, tak i malé množství běženců vracejících se z Čadu. Díky zplnomocnění generálního tajemníka OSN Kofiho Annana vysoký komisař pro uprchlíky Ruud Lubbers prohlásil, že UNHCR bude úzce spolupracovat s Vysokým komisařem OSN pro lidská práva a Oddělením OSN pro koordinaci humanitární činnosti.
 

Kosovo

Dále zajišťuje OSN bezpečí pro utečence z Kosova. 19. května Tým OSN, který v Jugoslávii zjišťuje humanitární situaci navštívil Novi Sad a Pančevo a zahájil svou činnost v Kosovu. Agentury systému OSN vyzvaly k vytvoření fondů 473,4 milionu amerických dolarů, díky nimž by se pokryly výdaje na pomoc v období šesti měsíců od vytvoření, aby se pomohlo přibližně 1,5 milionu lidí v Kosovu. Prostředky byly využity pro vytvoření lepších podmínek a také pro dostatečnou přípravu na zimní období v zemích, kam se přemístily stovky tisíc uprchlíků. Na zabezpečení návratu 780 000 uprchlíků dostalo UNHCR 246 milionů USD. Po uzavření mírové dohody předpokládalo UNHCR v první vlně návrat přibližně 400 000 utečenců během tří měsíců. Také se připravovalo na možné hromadné spontánní navrácení uprchlíků. V Kosovu zahájily Spojené národy "monumentální úkol", což je realizace mírového plánu ve zdevastované jugoslávské provincii. Činnost OSN provází mnoho jednání s politickými úřady. Agentura OSN pro uprchlíky UNHCR hlásila 25. června, že jenom za posledních deset dní se spontánně vrátilo zpět do Kosova na 300 000 kosovských uprchlíků, z toho jen v pátek překročilo hranice z bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Albánie na 50 000 běženců.
 

Ostatní

OSN se kromě velkých problémů týkajících se mnoho stovek tisíců lidí zabývá i menšími a individuálnějšími problémy a zájmy.

25. června rozhodla rada doporučit Valnému shromáždění přijetí dvou ostrovů v jižním Tichomoří, Kiribati a Nauru, za členy Organizace spojených národů.

Dále také došlo ke kontrole drog a představitelé spojených národů u příležitosti Mezinárodního dne boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi zdůraznili ústřední úlohu OSN proti zneužívání drog a zmínili se také o tom, jakých úspěchů bylo dosaženo po Zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN o celosvětovém problému drog v roce 1998.

Dne proti mučení Generální tajemník OSN Kofi Annan vyzval ve svém poselství u příležitosti Mezinárodního dne na podporu obětí mučení vlády zemí celého světa, aby přispěly k ukončení tohoto strašného zacházení s lidmi.

28. června třicet dalších příslušníků civilní policie přicestovalo do Východního Timoru. Zde se nachází na 1000 policejních pozorovatelů OSN. Ti mají za úkol stabilizovat bezpečnostní situaci.

 

Obrázky 

Literatura
http://www.osn.cz

Test

1) Který z uvedených jazyků nepatří do oficiálních jazyků OSN?

a) ruština

b) čínština

c) japonština

d) španělština

 

2) V jakém roce zahájila UNHCR velkou logistickou akci, ve které se snažili přemístit všechny běžence ze Súdánu do určených táborů?

a) 2004

b) 2001

c) 2006

d) 2002

 

3) Kolik myslíte, že vyzvaly Agentury systému OSN amerických dolarů k vytvoření fondů na pokrytí výdajů pro pomoc Kosovu?

a) 281,8

b) 392,5

c) 299,5

d) 473,4

 

4) Kolik policejních pozorovatelů se nacházelo vloni ve Východním Timoru?

a) 1150

b) 1400

c) 1000

d) 2000

 

5)Jak se jmenoval roku 2006 generální tajemník OSN, díky jehož zplnomocnění vysoký komisař pro uprchlíky Ruud Lubbers prohlásil, že UNHCR bude úzce spolupracovat s Vysokým komisařem OSN pro lidská práva a Oddělením OSN pro koordinaci humanitární činnosti?

a) Pančevo

b) Franklin D. Roosevelt

c) Kofi Annan

d) Novi Sad

 

Karolína Jelínková