Jaké jsou hlavní orgány OSN? Jak fungují?

Charta OSN ustavuje šest základních orgánů OSN, z nichž tři jsou podle své působnosti nejvyšší a nezávislé: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti a Mezinárodní soudní dvůr. Valnému shromáždění jsou podřízeny Hospodářská a sociální rada a Poručenská rada. Ostatním hlavním orgánům je podřízen i Sekretariát.

 

• Valné shromáždění
• Rada bezpečnosti
• Ekonomická a sociální rada
• Poručenská rada
• Mezinárodní soudní dvůr
• Sekretariát

• Literatura

• Test

 

 

Valné shromáždění

Valné shromáždění je hlavním jednacím orgánem OSN. Tvoří ho zástupci všech členských států, z nichž každý má jeden hlas a řídí se instrukcemi své vlády. K přijetí běžných rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina, v důležitějších rozhodnutích (např. otázky míru a bezpečnosti) pak dvoutřetinová většina. Usnesení Valného shromáždění nejsou právné závazná, jsou to spíše doporučení. K plnění svých funkcí může Valné shromáždění zřizovat pomocné orgány. Valné shromáždění zasedá v září a při každém zasedání je volen předseda, 21 místopředsedů a předsedové šesti hlavních výborů. Začátek každého zasedání patří všeobecné rozpravě, ve které jednotlivé země vyjadřují svoje názory na naléhavé mezinárodní otázky.

 

Rada bezpečnosti

Výkonným orgánem OSN je Rada vezpečnosti. Charta OSN jí přisuzuje hlavní zodpovědnost za udržování míru a bezpečnosti, a proto je vybavena zvláštními pravomocemi. Má právo přijímat rozhodnutí, která jsou pro ostatní státy závazná. Obvykle nejdřív požádá strany, aby problém řešily mírovou cestou, pokud ale spor vyústí v ozbrojený konflikt, stará se o jeho co nejrychlejší ukončení. Rada bezpečnosti má 15 členů, z nichž 5 je stálých. Jsou to Čína, Francie, Rusko, USA a Velká Británie. Zbylých 10 je voleno Valným shromážděním na dvouleté období. Každý člen má jeden hlas. Ke schválení rozhodnutí o procedurálních otázkách je potřeba 9 hlasů, k rozhodnutí o zásadních otázkách také alespoň 9 hlasů a souhlas všech pěti stálých členů. Stálí členové mají tzv. právo veta – tozn. že pokud s návrhem nesouhlasí, mohou ho zamítnout (= vetovat).

 

Ekonomická a sociální rada

Tento orgán má 54 členů, volených na tříleté období Valným shromážděním. Každý člen má jeden hlas a pro přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina. Jejím hlavním úkolem je dohlížet hospodářské a sociální činnosti OSN. Hlavní zasedání trvající 4 týdny se koná v červenci střídavě v New Yorku a v Ženevě. K pomocným orgánům Ekonomické a sociální rady patří 9 výkonných komisí, 5 regionálních komisí, 6 stálých výborů a expertní orgány. Rada svá rozhodnutí také konzultuje s nevládními organizacemi.

 

Poručenská rada

Poručenská rada vznikla v roce 1945, aby dohlížela na správu jedenácti území zařazených do poručenské soustavy. Jejím úkolem bylo zajistit přijetí takových kroků, které připraví tato území na samosprávu nebo samostatnost. Do roku 1994 dosáhla všechna svěřenecká území OSN samosprávy či nezávislosti a Poručenská rada, složená ze stálých členů Rady bezpečnosti – Číny, Francie, Ruska, Velké Británie a Spojených států – tak splnila svůj účel. Byla proto upravena její procedurální pravidla a Rada se má scházet jen v případech, kdy to bude situace vyžadovat.

 

Mezinárodní soudní dvůr

Hlavním soudním orgánem OSN je Mezinárodní soudní dvůr, který sídlí v nizozemském Haagu. Řeší spory mezi členskými státy a předává OSN a jejím specializovaným organizacím odborné posudky. Má 15 členů volených Valným shromážděním a Radou bezpečnosti a soudci jsou voleni na 9 leté období. Při volbě musí být zohledněna zásada, že mají být zastoupeny všechny regiony světa. Soud se nezabývá spory soukromých osob, rozhoduje pouze spory mezinárodní. Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora jsou závazná a definitivní.

 

Sekretariát

Vykonavatelem každodenních úkolů organizace je Sekretariát OSN, který je tvořen týmem tzv.mezinárodních úředníků působících v různých zemích světa – konkrétně je to přibližně 7500 stálých zaměstnanců z více než 170 zemí. Povinnosti sekretariátu zahrnují vše od řízení a správy mírových operací až po zprostředkovatelskou činnost v mezinárodních sporech, zkoumání společenských a ekonomických trendů a vypracovávání zpráv o lidských právech. Hlavou sekretariátu je generální tajemník jmenovaný Valným shromážděním na pětileté funkční období s možností znovuzvolení. Nesmí vykonávat politiku své země, měl by být symbolem ideálů OSN a mluvčím všech obyvatel planety. Momentálně je generálním tajemníkem Ban Ki-moon.
 

Literatura
učebnice Politologie


http://www.osn.cz/soubory/fakta-a-cisla-osn-2005-kapitola-1.pdf
http://www.osn.cz/system-osn/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=mo&id=6
http://www.specialista.info/view.php?cisloclanku=2006062701
http://clanky.hyperinzerce.cz/referaty-seminarky/557-fakta-o-osn/

Test

1) 54 členů volených Valným shromážděním na tříleté období tvoří:

a) Mezinárodní soudní dvůr

b) Radu bezpečnosti

c) Ekonomickou a sociální radu

d) Poručenskou radu

 

2) Nejvyššími a nezávislými orgány OSN jsou:

a) Valné shromáždění, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr

b) Rada bezpečnosti, Mezinárodní soudní dvůr, Valné shromáždění

c) Hospodářská a sociální rada, Mezinárodní soudní dvůr, Sekretariát

d) Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr, Valné shromáždění

 

3) Který z orgánů OSN má právo přijímat rozhodnutí, která jsou pro ostatní státy závazná?

a) Rada bezpečnosti

b) Sekretariát

c) Ekonomická a sociální rada

d) Valné shromáždění

 

4) Kolik členů Rady bezpečnosti je voleno na dvouleté období?

a) 5

b) 10

c) 15

d) 20

 

5) Na kolik let je volen generální tajemník OSN?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

 

Daniela Matysová