Které významné dokumenty vznikly na půdě OSN?

 

• Dokumenty OSN
• Všeobecná deklarace lidských práv
• Úmluva o právech dítěte
Deklarace o právu na rozvoj

• Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

• Úmluva o právním postavení uprchlíků
• Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
• Literatura

• Test

 

 

Dokumenty OSN

 Na půdě OSN vzniklo 16 dokumentů a to:

1) Charta organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora (1945)
2) Všeobecná deklarace lidských práv
3) Úmluva o právech dítěte
4) Deklarace práv dítěte (1959)
5) Deklarace o právu na rozvoj (1986)
6) Deklarace o pokroku a rozvoji v sociální oblasti (1969)
7) Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979)
8) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966)
9) Úmluva o právním postavení uprchlíků (1948)
10) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966)
11) Prohlášení teheránské konference z 13.května 1968
12) Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (1987)
13) Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu (1973)
14) Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu (1985)
15) Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia (1948)
16) Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (1965)
(v závorkách uvedeny roky vzniku)
 

Zakládací listina, Charta OSN, byla podepsána 26.6.1945 v San Franciscu na závěr Konference OSN a vešla v platnost 24.10.1945.

Pro příklad uvedeno několik smluv, a to smlouvy č.2, 3, 5, 7, 9, 16
 

Všeobecná deklarace lidských práv

Je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem a je též nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy. Členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s OSN všeobecné uznávání a zachovávání lidských práv a základních svobod, aby nedocházelo k porušování lidských práv a pohrdání jimi, aby si lidé byli rovni, byli svobodní, zbavení strachu a nouze a aby byl svět spravedlivý a mírumilovný.

 

Úmluva o právech dítěte

Dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc. Rodina, jakožto základní jednotka společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti, neboť děti by měly vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění, aby byly dobře připraveny žít ve společnosti vlastním životem.

 

Deklarace o právu na rozvoj

Každý má právo na sociální a mezinárodní řád. Národy mají právo uplatňovat plnou a neomezenou suverenitu nad vším svým přírodním bohatstvím a zdroji. Lidský jedinec je hlavním subjektem procesu rozvoje, a proto politika rozvoje by měla učinit lidskou bytost hlavním účastníkem rozvoje a osobou mající z něj užitek. Úsilí na mezinárodní úrovni za účelem podpor a ochrany lidských práv by mělo být doprovázeno úsilím

 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

 Základní myšlenkou je rovnoprávnost mezi muži a ženami. Plný rozvoj země vyžaduje max. účast žen za rovnoprávných podmínek s muži ve všech oblastech, majíce na paměti velký přínos žen k blahu rodiny a rozvoji společnosti. Pro dosažení plné rovnoprávnosti mezi muži a ženami je nutná změna tradičních úloh mužů a žen.

 

Úmluva o právním postavení uprchlíků

 Uprchlíci by měli mít co největší možnost užívat základních práv a svobod. Všechny státy uznávající sociální a humanitární povahu problému uprchlíků by měly učinit vše, aby tento problém nepůsobil napětí mezi státy.

 

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace

 Základní myšlenkou je, že všichni lidé jsou si rovni, bez rozdílu rasy a národnostního původu. Rasová diskriminace ohrožuje mír a bezpečnost mezi národy a je překážkou přátelským a mírovým vztahům. Všechny státy by se měly snažit potlačit jakékoliv projevy rasové diskriminace, jako je třeba politika apartheidu, segregace a separace.

 

Literatura
http://www.osn.cz

Test

1)

a)

b)

c)

d)

 

2)

a)

b)

c)

d)

 

3)

a)

b)

c)

d)

 

4)

a)

b)

c)

d)

 

5)

a)

b)

c)

d)

 

Pavel Bláha