Jaké cíle si OSN klade?

OSN má v plánu „vylepšit“ tento svět v mnoha různých ohledech, především co se týká životní úrovně, mezinárodního obchodu a míru. Všechny jejich záměry jsou shrnuty v soupise zvaném Rozvojové cíle tisíciletí, o nichž se v tomto článku dozvíte více. Ten má za úkol vás také informovat o lepších výsledcích a vylepšeních, kterých chce OSN plněním těchto cílů dosáhnout.

 

• Dětská úmrtnost
• Muži a ženy
• Komunikace
• Chudoba
• Obchod
• Mír
• Léky
• Finance

• Ekologie

• AIDS/HIV
• Školní docházka

• Obrázky

• Literatura

• Test

 

Dětská úmrtnost

OSN snaží bojovat proti dětské úmrtnosti a tím chce dosáhnout celkového zmenšení úmrtnosti nemocných na světě. Nejideálnější by to bylo snížit o dvě třetiny a to především právě u dětí mladších 5 let, které nejsou ještě tolik schopny bojovat proti infekcím a nemocem. Mimo jiného se také hodlá potlačit tak vysokou míru úmrtnosti u matek a těhotných.

 

Muži a ženy

Mezi další plány, které se před sebe OSN staví, je zrovnoprávnění žen a mužů a odstranění veškerých rozdílů ve společnosti a zaměstnání. Mělo v plánu od roku 2005 zajistit stejnou přístup škol k oběma pohlavím, co se týče základního a vyššího vzdělání, a od roku 2015 chce mít stejná pravidla i na vysokých a odborných školách. Toto zrovnoprávnění se však netýká pouze mužů a žen,ale všech obyvatel této planety. Velikým snem je, aby lidé nekoukali na barvu, rasu, věk, ani národnost, ale aby se brali takoví, jací ve skutečnosti jsou. OSN chce zrušit blokády mezi lidmi.
 

Komunikace

Mnoho lidí nemá přístup ke komunikačním a informačním prostředkům, které jim mohou zajistit důležité informace v různých odvětvích. Často si lidé mohou nechat o počítačích a telefonech , o mobilních telefonech už vůbec nemluvě, jen zdát. Proto je také dále záměrem podpořit vývoj technologií, jenž pomůžou všechny zde již uvedené plány realizovat. Počítače mohou podávat informace o nemocích, drogách, ochraně a pomoci, pomáhají při studiu a rekvalifikaci, usnadňují velké množství práce. Díky nim se mnohé sny týkající se zlepšení životní situace možná stanou jednou skutečností, nebude – li chybět člověk, který je ochotný přidat ruku k dílu.

 

Chudoba

OSN chce totiž do budoucna snížit počet trpících chudobou minimálně na polovinu. Rozhodujícím faktem k tomuto rozhodnutí je to, že více než miliarda lidí žije z příjmů nižších než je jeden dolar na den, každý rok umírají více jak 3 miliardy lidí na AIDS a 11 milionů dětí se nedožije ani 5ti let života. Proto se OSN snaží pomoci všem bezmocným a bojuje o snížení chudoby na celém světě, zvláště pak v postižených oblastech a oblastech Afriky.

 

Obchod

Prosazuje mezinárodní spolupráci a pomáhá při řešení hospodářských, sociálních, kulturních i humanitárních problémů.

Obchodní a finanční systém chce OSN založit na pevných pravidlech a základech. To ale zahrnuje i dobře vedenou vládu a správu států. Dále se pak zabývá zvláštními potřebami malých, rozvojových a vnitrozemských států, snaží se vytvořit reálné plány pro vyřešení a alespoň částečné odstranění zadluženosti a u rozvojových států vytváří podmínky pro mladé studující lidi.
 

Mír

Dalším, a podle mě velmi významným, cílem, který si do budoucna OSN klade, je mír. Mír uvnitř států i v mezinárodních vztazích a politice. Podstatou je udržování dobrých vztahů a kontaktů, jako i řešení konfliktů cestou diplomacie a kompromisů. OSN se pokouší přijímat opatření proti ozbrojeným silám, které ohrožují mír a potlačuje je, samozřejmě pokud je to možné.
 

Léky

Jak už jsem se zmiňovala o AIDS/HIV a dalších vážných nemocech, OSN také ve spolupráci s farmaceutickými společnostmi bojuje za rozšíření léků, ale v dostupné ceně a množství.
 

Finance

Obchodní a finanční systém chce OSN založit na pevných pravidlech a základech. To ale zahrnuje i dobře vedenou vládu a správu států. Dále se pak zabývá zvláštními potřebami malých, rozvojových a vnitrozemských států, snaží se vytvořit reálné plány pro vyřešení a alespoň částečné odstranění zadluženosti a u rozvojových států vytváří podmínky pro mladé studující lidi.

 

Ekologie

OSN nezůstává samozřejmě jen u lidí a nemocí, ale našla své uplatnění i v ekologii. Má v plánu držet vývoj mezinárodních politik a programů, které se týkají přírody a její ochrany, snaží se zvrátit ubývání přírodních zdrojů. S tím také znovu souvisejí lidé, a proto je jeho snahou snížit i podíl lidí, jenž nemají přístup k čisté pitné vodě, na polovinu. Od roku 2020 chce vylepšit podmínky pro všechny nucené žít v chudinských čtvrtích velkoměst, jako jsou slumy atp. Pro ně chce získat přístup čisté pitné vody, vylepšit obydlí a vůbec zvýšit celkovou životní úroveň.
 

AIDS/HIV

Velikým mottem OSN je zastavit šíření AIDS/HIV a snížit počet nakažených. Pokouší se informovat o nákaze a s vervou vydává knížky a brožury s varováním a informacemi. Kromě těchto pohlavně přenosných nemocí chce také zabránit výskytu malárie a dalších smrtelně vážných nemocí, které hubí lidstvo.

 

Školní docházka

V neposlední řadě se také OSN zabývá zavedením povinné školní docházky v rozvojových oblastech. Chce docílit toho, aby každá dívka a chlapec měli možnost získat alespoň základní vzdělání, které jim dál umožní studovat obor, jenž jim nabízí další vývoj a uplatnění se.

 

Obrázky


         

 

Literatura

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205

http://www.osn.cz/system-osn/o-osn/?i=173

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=987

 

http://www.mpsv.cz/cs/1109

http://www.amo.cz/cz/vyzkumne_centrum/publikace/index.php?ID=&IDp=47&tema=studie

http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
http://www.specialista.info/view.php?cisloclanku=2006062701
http://www.zemepis.com/osn.php
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=3740
http://www.celysvet.cz/osn.php
http://www.mujweb.cz/www/totalitni.svetovlada/
http://www.natura.baf.cz/natura/1998/10/9810-4.html

 

Test

1) Nejideálnější by bylo snížit dětskou úmrtnost:

a) o 1/2

b) o 2/3

c) o 1/3

d) úplně

 

2) Stejná pravidla na vysokých a středních školách pro chlapce i děvčata mají být
zavedena od roku:

a) 2010

b) 2008

c) 2012

d) 2015

 

3) OSN chce zařídit do budoucnosti léky:

a) v dostupné oblasti a ceně

b) v dostupném množství a ceně

c) v dostupné ceně a výběru

d) v dostupné oblasti a množství

 

4) Velkým cílem OSN je také zvrátit úbytek:

a) přirozených zdrojů

b) zbraní na obranu proti válce

c) dětských hřišť

d) jeslí

 

5) Znakem světové a informační akce v boji proti AIDS je:

a) bílá mašle

b) žlutá kostka

c) červená stuha

d) zelené srdce

 

Andrea Sobková