Co je to Charta OSN?

Charta OSN je zakládající statut Organizace spojených národů a byla přijata 26.června 1945 na Konferenci Spojených národů o mezinárodním uspořádání v San Francisku padesáti zakládajícími státy. K původním členům se později (po ustavení vlastní vlády) přidalo i Polsko, takže celkem je zakládajících států 51, včetně bývalé Československé republiky. Podmínkou pro vstup v platnost byla ratifikace Francie, Číny, SSSR, Velké Británie, USA a většiny ostatních signatárních států. Stalo se tak 24. října 1945. K Chartě je – jako její nedílná součást – připojen i Statut Mezinárodního soudního dvora.

Jako mezinárodní smlouva kodifikuje Charta základní principy mezinárodních vztahů — od suverenity a rovnosti mezi státy až po zákaz užití síly při řešení mezinárodních sporů.

Charta zavazuje všechny členy, navíc ale výslovně uvádí, že závazky podle Charty mají přednost před závazky z jiných mezinárodních smluv.

 

Obsahem Charty je celkem 111 článků rozdělených do 19 kapitol. Na začátku stojí preambule.

 

 

Charta OSN může být podle článku 108 změněna souhlasem dvou třetin členů Valného shromáždění a ratifikací dvou třetin členských států, včetně pěti stálých členů Rady bezpečnosti. Charta byla dosud změněna třikrát.

 

Těmito změnami byly :

Literatura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Charta_OSN

http://cs.wikisource.org/wiki/Charta_OSN

http://www.osn.cz/system-osn/o-osn/?i=172

http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=mo&id=6

Test

1) Kdy byla založena Charta OSN?

a) 19. června 1948

b) 30. června 1948

c) 19. června 1945

d) 26. června 1945

 

2) Kolik je celkem zakládajících států?

a) 51

b) 50

c) 49

d) 48

 

3) Kolikrát byla Charta dosud změněna?

a) ani jednou

b) jednou

c) dvakrát

d) třikrát

 

4) Čí ratifikace byla podmínkou pro vstup v platnost?

a) Francie, Číny, USA, SSSR, Velké Británie

b) Francie, USA, Číny, Itálie, Velké Británie

c) Itálie, USA, Velká Británie, Dánsko

d) SSSR, ČSSR, Francie, Itálie, Číny

 

5) Co stojí na začátku obsahu Charty?

a) bambule

b) preambule

c) boule

d) bula

 

Martina Lejsková