OSN

Které důvody vedly ke vzniku OSN?


Co je to Charta OSN?

Charta OSN je zakládající statut Organizace spojených národů. Je to mezinárodní smlouva, která kodifikuje základní principy mezinárodních vztahů. Zároveň zavazuje všechny členy, navíc ale výslovně uvádí, že závazky podle Charty mají předost před závazky z jiných mezinárodních smluv.
 

Jaké cíle si OSN klade?

OSN má v plánu „vylepšit“ tento svět v mnoha různých ohledech, především co se týká životní úrovně, mezinárodního obchodu a míru. Všechny jejich záměry jsou shrnuty v soupise zvaném Rozvojové cíle tisíciletí, o nichž se v tomto článku dozvíte více. Ten má za úkol vás také informovat o lepších výsledcích a vylepšeních, kterých chce OSN plněním těchto cílů dosáhnout.
 

Kdo je členem OSN? Bude se OSN rozšiřovat?

Za členy Organizace spojených národů mohou být přijaty všechny ostatní mírumilovné státy, které přijmou závazky Charty a které jsou podle úsudku OSN způsobilé a ochotné tyto závazky plnit. Přijetí každého takového státu za člena OSN se děje rozhodnutím Valného shromáždění na doporučení Rady bezpečnosti.
 

Jaké jsou hlavní orgány OSN? Jak fungují?

Charta OSN ustavuje šest základních orgánů OSN, z nichž tři jsou podle své působnosti nejvyšší a nezávislé: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti a Mezinárodní soudní dvůr. Valnému shromáždění jsou podřízeny Hospodářská a sociální rada a Poručenská rada. Ostatním hlavním orgánům je podřízen i Sekretariát.

 

Programy OSN a specializované agentury

Vybrané programy, kterými se OSN zabývá a pár vybraných agentur. Popis činností a funkcí těchto agentur a programů a nastínění jejich významu pro společnost.
 

Humanitární činnost OSN

OSN svými humanitárními snahami pomáhá tam, kde je to třeba. Ať už zařídí zásilku léků, vody, jídla či oblečení, obstará vzdělání dětem v postižených oblastech nebo jedná s politiky a jinými vysoce postavenými lidmi například o finanční pomoci do krizových oblastí. Je správné, že se lidé spojí v jednu velkou organizaci, aby podporovali mír, vzájemnou nápomoc a snášenlivost.


Které významné dokumenty vznikly na půdě OSN?
 

Kde v současnosti spatřujeme práci OSN? Na čem pracuje?

Můj referát se týká OSN a konkrétně toho na čem v současnosti pozorujeme práci OSN. Pomocí internetu jsem si vyhledala některé tyto práce, ale toto zdaleka nejsou všechny, OSN se věnuje ještě spoustě dalších problémů.
 

OSN v České republice

Na této stránce najdete informace o působení Organizace spojených národů v České republice. Dočtete se tu o základních institucích spadajících pod tuto organizaci u nás, kdy byly zřízené a také co mají za úkol.
 

SHRNUTÍ: Jaké jsou klady a zápory OSN?