Jaká je struktura NATO?

NATO je seskupení nezávislých států, nikoli nadnárodní organizace. Rozhodnutí jsou přijímána za všeobecného souhlasu všech členských zemí. Severoatlantickou smlouvou ze dne 4.dubna 1949 byl ustaven oficiální orgán Aliance, Severoatlantická rada. Rada může podle smlouvy dále zakládat další podřízené instance podle potřeby. Skládá se z hlavních vojenských orgánů, hlavních politických orgánů a dalších.

 

Hlavní politické orgány
Severoatlantická rada
• Výbor pro plánování obrany
• Skupina pro jaderné plánování
• Orgány odpovědné výše zmíněným orgánům
• Generální tajemník
• Rozdělení mezinárodního sekretariátu

 

Hlavní vojenské orgány
• Vojenský výbor

 

Orgány mající s NATO velmi úzké kontakty,

ale formálně stojící mimo Alianci
• Severoatlantické shromáždění

• Koordinační výbor pro mnohostrannou kontrolu vývozu

• Severoatlantická rada pro spolupráci
 

Ostatní
• Rozdělení kategorií vojenských sil
• Rozpočty NATO

• Literatura

• Test

 

 

 

Hlavní politické orgány

 

Severoatlantická rada

Je to nejvyšší rozhodovací a konzultační orgán aliance, fórum pro demokratickou diskusi a vzájemné konzultace, ve kterém jsou zastoupeni všichni členové NATO; usiluje o plnění základního cíle NATO: zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti členských zemí. Schází se na několika úrovních: ministerská zasedání se konají dvakrát ročně, příležitostně rada zasedá i na úrovni šéfů států a vlád. Na úrovni stálých zástupců (velvyslanců) členských států se schází alespoň jednou týdně; se zástupcem Ruska jako 19+1 alespoň jednou měsíčně. Předsedou Rady NATO je z titulu své funkce generální tajemník Aliance.

 

Výbor pro plánování obrany

Zabývá se záležitostmi specificky spojenými s obranou (kromě jaderných zbraní), odpovídá za vypracování obranné politiky paktu; schází se pravidelně na úrovni velvyslanců a minimálně dvakrát ročně na úrovni ministrů obrany. Byl vytvořen roku 1963.

 

Skupina pro jaderné plánování

Má stejnou pravomoc jako Výbor pro plánování obrany v oblasti jaderných zbraní.

 

Orgány odpovědné výše zmíněným orgánům

Bezpečnostní výbor Výbor pro civilní a vojenský rozpočet
Ekonomický výbor Výbor pro civilní nouzové plánování (CEP)
Hlavní skupina pro otázky nešíření jaderných zbraní   Výbor pro informace Výbor pro infrastrukturu
Hlavní skupina pro zdroje   Výbor pro nešíření jaderných zbraní
Kontrolní koordinační výbor   Výbor pro operace Rady a cvičení
Pohotovostní výbor   Výbor pro problémy moderní společnosti (CCMS)3
Politický výbor1   Výbor pro produktovody
Poradní skupina pro atlantické záležitosti   Výbor protivzdušné obrany4
Rada hlavních logistiků   Výbor pro revizi obrany
Rada národních ředitelů pro vyzbrojování   Výbor pro spojení a infosystémy
Řídící výbor pro Partnerství pro mír   Výbor pro spolupráci v evropském vzdušném prostoru
Skupina pro otázky obrany při nešíření jaderných zbraní   Výbor pro vědu (Vědecký výbor)5
Skupina pro standardizaci   Výkonná pracovní skupina
Složka vyčleněná pro kontrolu konvenčních zbraní na vysoké úrovni – High Level Steering Group2


1 Byl založen roku 1957. Schází se dvakrát týdně k řešení aktuální politické činnosti NATO. Předsedá mu náměstek generálního tajemníka NATO pro politické záležitosti

2 Byla založena roku 1986, sídlo je v Halifaxu. Úkolem je vypracování společné koncepce konvenčního odzbrojení
3 Byl založen roku 1969. Jedná o specifických problémech technicky vyspělých zemí

4 Byl založen roku 1972. Jeho cílem je zprovoznit integrované a automatizované prostředky protivzdušné obrany NATO
5 Byl založen roku 1958. Zabývá se organizováním vzdělávacích akcí, uplatňováním vědeckého výzkumu ve vojenské sféře ap.

 

Generální tajemník

Je z titulu své funkce předsedou Severoatlantické rady a odpovídá za její řízení. Je předsedou Výboru pro obranné plánování a Skupiny pro jaderné plánování. Je zodpovědný za činnost Mezinárodního sekretariátu. Je nejvýše postaveným civilistou v NATO a reprezentuje Alianci pouze navenek, nemá však skutečnou rozhodovací pravomoc, v případě neshod může sloužit jako prostředník.

 

Rozdělení mezinárodního sekretariátu

Sekce pro politické záležitosti
Sekce pro obranné plánování a politiku
Sekce pro zabezpečení obrany
Sekce pro infrastrukturu, logistiku a civilní nouzové plánování
Sekce pro vědu a otázky životního prostředí
 

Hlavní vojenské orgány

 

Vojenský výbor

Nejvyšší vojenský orgán NATO, předkládá návrhy a doporučení Severoatlantické radě, Výboru pro obranné plánování a Skupině pro jaderné plánování. Na úrovni stálých vojenských zástupců členských států se schází alespoň jednou týdně. Pod vojenský výbor spadají strategická regionální vojenská velitelství NATO (NATO Commands, SC). Vojenský výbor je rozdělen je na strategické velitelství Atlantic (1.) a strategické velitelství Europe (2.)

 

1. Strategické velitelství sil NATO v Atlantiku (Strategic Command Atlantic, SC Atlantic)

sídlo: Norfolk

vedení: vrchní velitel spojeneckých sil v Atlantiku generál KERNAN, William F., od srpna 2000

 

2. Strategické velitelství sil NATO v Evropě (Strategic Command Europe, SC Europe)

sídlo: Mons

vedení: vrchní velitel sil NATO v Evropě, americký generál, který je zároveň velitelem amerických ozbrojených sil v Evropě. Nyní generál RALSTON, Joseph, od 3. května 2000

Orgány mající s NATO velmi úzké kontakty, ale formálně stojící mimo Alianci

 

Severoatlantické shromáždění

(North Atlantic Assembly, NAA), meziparlamentní shromáždění členských zemí Aliance,nezávislý poradní orgán bez výkonné pravomoci.

 

Koordinační výbor pro mnohostrannou kontrolu vývozu

(Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, Cocom) vznikl jako orgán pro kontrolu vývozu špičkových technologií do komunistických zemí (s výjimkou Číny)
 

Severoatlantická rada pro spolupráci

(North Atlantic Cooperation Council, NACC), 30.5.1997 ji nahradila Euroatlantická rada partnerství (Euro-Atlantic Partnership Council, EAPC). NACC byl poradní orgán pro členské země NATO, země, které byly sdružené ve Varšavské smlouvě a Albánii. Byl vytvořen s cílem posilovat vzájemnou politickou, vojenskou a hospodářskou spolupráci. EAPC je orgán pro všestrannou politickou, vojenskou a bezpečnostní spolupráci mezi NATO a východními partnery.


(kompletní seznam na http://www.nato.cz/coje/struktura.html)
 

Rozdělení kategorií vojenských sil

Síly rychlého nasazení

Hlavní obranné síly

Záložní síly

 

Rozpočty NATO

civilní (především výdaje na chod centrály NATO a její hlavní politické a koordinační aktivity, v roce 2001 celkem 133 miliónů USD)
penzijní (na důchody zaměstnanců)
vojenský (především operační výdaje a náklady na mise, v roce 2001 celkem 716 miliónů USD)
pro agentury NATO (specifické úkoly)
 

Literatura

Test

1)

a)

b)

c)

d)

 

2)

a)

b)

c)

d)

 

3)

a)

b)

c)

d)

 

4)

a)

b)

c)

d)

 

5)

a)

b)

c)

d)

 

Tomáš Pešťák