Vzdělávací programy EU

Během posledního desetiletí je vzdělávání občanů EU jednou z hlavních priorit Evropské unie. Organizace školství a vzdělávání patří sice do kompetencí jednotlivých států, avšak Evropská Unie se snaží doporučit jakési základní úkoly. Ve Smlouvě o Evropské unii se mluví o podpoře členských států, spolupráci škol a univerzit, o rozvoji studia, zvyšování kvalifikace a podobně. Těmito projekty se navíc EU snaží vytvořit jakéhosi „euro-občana“.

Do vzdělávacích projektů Evropské unie se v současnosti zapojuje cca 30 zemí (ovšem to se netýká pouze členských zemí, nýbrž i zemí třetího světa). Patří sem i Česká republika.

 

• Historie

 

Programy z let 1987-1994
• Lingua
• Erasmus
• Commet
• Petra
• Force

• Mládež pro Evropu

 

Programy transformujících se zemí

• Tempus

• Phare

 

Programy z let 1995-2001

• Socrates

• Leonardo

• Mládež (Youth)

 

Ostatní

• Literatura

• Test

 

Historie

Největší nárůst o spolupráci na poli vzdělávání přišel až po podepsání Maastrichtské smlouvy roku 1992 a Amsterodamské smlouvy v roce 1997. Ještě před jejich uzavřením došlo k zahájení informační sítě pro vzdělávání, které dodnes existuje, jeho jméno je Eurydice a na jeho stránkách můžete nalézt rozsáhlé informace o vzdělávacích systémech jednotlivých členských států. Nedlouho poté byla vyjádřena nutnost jednotné zodpovědnosti za vzdělávání občanů celého Evropského společenství.

Prvně v roce 1985 začalo docházet k užívání pojmu „Evropa občanů“... k jeho naplnění měly dopomoci vzájemné výměny mezi studentů a učitelů, což by znamenalo seznámit jiné země se svou kulturou a historií. Dále byl vysloven požadavek o zařazení výuky dvou cizích jazyků již v období povinné školní docházky. Také dochází k diskuzím na téma uznávání diplomů a kvalifikací v jiných státech, vysokoškolské vzdělání je uznáno za odborné což vede ke vzniku jednotlivých vzdělávacích programů (příklady mohou být Lingua, Erasmus či Commet).

Roku 1988 bylo přijato usnesení, ve kterém byly stanoveny cíle evropského vzdělávání, jako příklady zle uvést třeba „posílení chápání evropské identity, cílů a hodnot... respekt k lidským právům...či seznámení občanů s výhodami Evropské unie“.

Poté byla uzavřena již zmíněná Maastrichtská smlouva, ve které se zodpovědnost za vzdělání uznává Evropské unii...tato smlouva také umožňuje plnit společné cíle ve vzdělání a odborné přípravě... Roku 1993 je na Maastrichtskou smlouvu navázáno Zelenou knihou, která nadále vylepšuje spolupráci mezi učiteli a žáky, plánuje rozvoj cizích jazyků a podobně.

Mezi léty 1996-1998 byl zjednán další důležitý dokument, který rozšiřuje evropskou dimenzi pro jednotlivé vzdělávací programy, a to „Učení v informační společnosti“. Tento dokument se soustředí hlavně na vybavenost škol informačními technologiemi. Poté byl v roce 2000 vydán plán eLearning, který se snaží především umožňovat vzdělání s elektronickými technologiemi.

Od roku 2003 funguje i nový informační portál (http://www.elearningeuropa.info/), který obsahuje veškeré informace o elektronickém vzdělávání v EU a jeho jednotlivých členských státech. V roce 2004 pak vznikl program eLearning i v rámci programu Sokrates, jehož hlavními aktivitami je podpora PC vzdělanosti či informační gramotnosti.

Jedním z posledních dokumentů je „Na cestě k Evropě vědění“ z roku 1997, který plánuje vzdělávání v EU pro léta 2000-2006, je zde zdůrazněno i to, že do roku 2010 by se měly zdvojnásobit studentské výměny, výměny pedagogů a podobně.

Mezitím byl ještě v roce 2005 vytvořen tzv. Europass, což je soubor pěti dokladů o vzdělání uživatele, jeho kvalifikaci (jak jazykové, tak odborné) a jeho pracovních zkušenostech. Byl vytvořen pro usnadnění komunikace mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi.

Všechny z dokumentů, které jsem zmínila, dopomohly k vzniku a vývoji jednotlivých vzdělávacích programů.
 

Programy z let 1987-1994

 

Lingua

Byla původně určena jen profesorům a studentům cizích jazyků, později ji mohli využívat i učitelé a studenti jiných oborů.

 

Erasmus

V tomto programu jde o mobilitu studentů a učitelů v rámci partnerských univerzit.

 

Commet

Soustřeďuje se rovněž na vysokoškolské vzdělání, v rámci tohoto programu mohou studenti vycestovat do zahraničí a nabýt praxi v partnerském podniku.

 

Petra

Její prioritou je kooperace v odborné přípravě a vzdělání.

 

Force

Podporuje především profesní vzdělání.
 

Mládež pro Evropu

Jediný z výše zmíněných programů se nezajímá pouze o vzdělání, nýbrž o celou multikulturní výchovu a mimoškolní aktivity.

 

Programy transformujících se zemí

 

Tempus

Stejně jako Erasmus se soustředil na vysokoškolskou mobilitu, v současnosti je jeho činnost omezená pouze na podporování center evropských studií.

 

Phare

Tento program pomáhal především transformujícím se zemím v oblasti ekonomické. Díky němu bylo možné získat grant na podporování reformy vzdělávacího systému.
 

Programy z let 1995-2001

 

Socrates

Tento program se stal zastřešujícím pro některé části programů Erasmus, Lingua či Comenius. Jedná se o největší vzdělávací program EU. Jeho první fáze probíhala v letech 1995-1999 a druhá mezi lety 2000-2006. Socrates se dále dělí na menší programy.

 

Leonardo

I toto je zastřešující program pro jiné programy, jako například pro Commet, Force, Petra či Lingua. Program se soustředí hlavně na odborné vzdělání a přípravu a umožňuje také praktické stáže a výměny studentů.

 

Mládež (Youth)

Program Mládež, neboli Youth, vznikl z programu Mládež pro Evropu, zachoval si původní strukturu i organizaci (tzn. že se nadále věnuje mimoškolním aktivitám), avšak za hlavní cíl si klade výchovu „evropských občanů“.

 

Literatura

http://www.msmt.cz/Files/HTM/JKVzdelavaciprogramyEUUVOD1.htm

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-2174.html

Test

1) Ještě před uzavřením Maastrichtské a Amsterodamské smlouvy vznikl jeden informační program, který existuje dodnes… jaký?

a) Comenius

b) ELearning

c) Erasmus

d) Eurydice

 

2) Roku 1993 na Maastrichtskou smlouvu navazuje:

a) Červená kniha

b) Zelená kniha

c) Modrá kniha

d) Eurokniha

 

3) Roku 2005 byl vytvořen Europass, který je:

a) doklad, který nám umožňuje se volně pohybovat po celé Evropě

b) doklad, který nám umožňuje volně se pohybovat po všech členských zemích EU

c) doklad, díky kterému můžeme získat práci ve kterém kolik členském státu EU

d) soubor dokladů, který umožňuje komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, apod.

 

4) Programy let 1987 – 1994: který z uvedených programů není zaměřen pouze na vzdělání, ale i na mimoškolní aktivity?

a) Lingua

b) Mládež pro Evropu

c) Commet

d) Erasmus

 

5) Ve kterých letech probíhaly fáze programu Socrates?

a) v letech 1995 – 1999 a 2000 – 2006

b) v letech 1993 – 1998 a 1999 – 2004

c) v letech 1996- 1999 a 2000 – 2005

d) v letech 1990 – 1995 a 2000 – 2005

 

Jája Mejstříková