Z jakých orgánů se EU skládá? Jak fungují?

Evropská unie má pět orgánu a zde se dozvíte, jak se jmenují, kolik má každý orgán členů a také jak fungují. Dále také co vydávají a v jaké to je formě.

 

• Evropská komise
• Rada ministrů
• Evropský parlament
• Evropský soudní dvůr
• Evropská rada
 

Druhy zákonných předpisů

• Nařízení

• Směrnice

• Rozhodnutí

• Doporučení a názory

 

• Literatura
• Test

 

Evropská komise

Je to výkonný orgán, má 25 komisařů (na 5 let). Její hlavní činností je iniciativa, ohled, implementace a sankce. Navrhuje politiku EU a zákony. Záleží pak na Radě, aby návrhy projednala a případně schválila, či pozměnila. Provádí rozhodnutí Rady a dohlíží na každodenní průběh politiky EU. Zajišťuje, aby se členské státy přizpůsobovaly předpisům EU. Komise se současně dělí na 21 tzv. Generálních ředitelství pro jednotlivé oblasti

 

Rada ministrů

Rada je zákonodárný orgán EU. Má 321 ministrů – představitelů vlád jednotlivých zemí. Úřad stálé mise je v Bruselu. Její hlavní činností je schvalovat zákony na základě návrhů Komisí

 

Konečná rozhodnutí mají formu:
Předpisy – jsou zavazující a stávají se součástí národních zákonů
Nařízení – jsou závazná, ale zůstávají na členských státech, jakým způsobem dosáhnou jejich cílů

Název “Rada“ zahrnuje nejen ministerská zasedání (rada ministrů), ale rovněž pracovní skupiny úředníků. Existuje pouze jedna Rada, její název a složení se však mění v závislosti na projednávaném tématu. Většina opatření je předmětem hlasování v Radě, při němž každý stát má počet hlasů odvozený od relativního počtu obyvatel. Rada rozhoduje jednomyslně, nebo kvalifikovanou většinou. Kvalifikovaná většina je 232 z 321.

 

Evropský parlament

Evropský parlament je přímo zvolený orgán, má 732 členů, volených na 5 let. Jeho hlavní činností je účast na procesu schvalování zákonů na základě návrhů komisí. Kontroluje činnost Evropské komise. Diskuse, konzultace, konsensus, hlasování, schvaluje nové žádosti o členství a asociační dohody.

Sídlo parlamentu je ve Štrasburku. Sekretariát je v Lucemburku, jako Soudní dvůr. Je vyžadován jeho formální názor na mnoho návrhů před tím, než mohou být přijaty Radou.

 

Evropský soudní dvůr

Rozhoduje o výkladu a používání zákonů Společenství. Má 25 soudců, po jednom z každé země a 9 generálních advokátů, jmenovaných na 6 let, ve dvou cyklech po 3 letech. Rozhodnutí soudu jsou závazná v každé zemi a mají přednost před národním zákonem.
 
Evropská rada

Nejvyšší představitelé států a vlád – nejvyšší politický orgán EU.

Evropská rada vznikla v roce 1974, když se nejvyšší představitelé států a vlád rozhodli scházet se pravidelně v rámci Evropské rady. Poprvé je definována až v Maastrichtské smlouvě: „evropská rada bude Unii poskytovat podněty potřebné pro její rozvoj a bude definovat obecnou politickou linii.“
 
Druhy zákonných předpisů

Mohou je vytvářet Rada a Komise.
 
Nařízení

Uplatňují se ve všech členských státech přímo. Nemusí být potvrzena národním parlamentem, aby měla zákonnou platnost. Jestliže dojde k rozporu mezi nařízením a národním zákonem, pak má nařízení vyšší právní sílu.
 
Směrnice

Jsou závazné pro členské státy, pokud se týká výsledku, který má být dosažen do uvedeného období, ale metoda jejich zavádění je ponechána na jednotlivých vládách. Samotná směrnice nemá právní sílu v členských státech, ale zpravidla je zavazuje promítnou zásady dané směrnicí do jejich národní legislativy.
 
Rozhodnutí

Jsou závazná jako celek pouze pro ty, pro něž jsou určena, ať již členské státy, společnosti, nebo jednotlivec. Rozhodnutí, znamenající finanční povinnosti, lze vymáhat u národních soudních dvorů.
 
Doporučení a názory

Nemají závaznost, ale pouze uvádějí hledisko instituce, která je vydává.
 
Literatura
www.euroskop.cz
 
Test
1) Kolik je hlavních orgánů Evropské unie?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
 
2) Kdo je nejvyšší politický orgán EU?
a) Evropská rada
b) Evropský soudní dvůr
c) Rada ministrů
d) Parlament
 
3) Kdo jsou představitelé vlád jednotlivých zemí?
a) prezidenti
b) poslanci
c) ministři
d) učitelé
 
4) Jakou mají formu konečná rozhodnutí Rady ministrů?
a) předpisy a podpisy
b) nadpisy a nařízení
c) nadpisy a podpisy
d) předpisy a nařízení
 
5) Má rozhodnutí evropského soudu přednost před národním zákonem?
a) ne
b) jsou stejné
c) ano
d) nic takového neexistuje
 

 

Hanka Říhová